• 06-10678192

3204091_s
Regelmatig wordt dyslexie pas in het vervolgonderwijs opgemerkt. Dat is mogelijk als de basisschool het niet heeft herkend, of als de leerling door een zeer goede intelligentie en doorzettingsvermogen in staat was de problemen te omzeilen of te camoufleren. Veel kinderen met dyslexie beschikken ook over een groter verbaal leervermogen waarmee zij hun zwakke technische leesvaardigheid hebben gemaskeerd.

In het voortgezet onderwijs vallen dyslectische leerlingen dan op omdat:

 • ze uitvallen op de signaleringstoetsen die in de brugklas afgenomen worden;
 • ze opeens heel veel nieuwe woorden tegelijk moeten leren;
 • ze moeten presteren onder tijdsdruk;
 • ze ook vreemde talen krijgen, waarbij de spellingregels soms onduidelijk zijn en
 • er in het voorgezet onderwijs meer wordt gelet op een correcte spelling.

Hoe vallen leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs vaak op?

 • Slecht mondeling en schriftelijk taalgebruik
 • Een zwak werkgeheugen
 • Een moeilijk leesbaar handschrift
 • Veel verbeteringen en doorhalingen in schriftelijk werk
 • Een negatief zelfbeeld, faalangst, extreme spanning bij lees- en spreekbeurten, proefwerken en presteren onder tijdsdruk.

Het komt echter ook voor dat, na een aantal jaren zonder opvallend grote problemen gefunctioneerd te hebben, een omslag in de resultaten en/of het gedrag van een leerling plaatsvindt. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn de eisen die aan vlot technisch lezen en spellen gesteld worden aanmerkelijk hoger dan in de onderbouw. Zeker in de bovenbouw van havo en vwo.

Hoe vallen leerlingen in de hogere leerjaren vaak op?

 • De leerling kan het werktempo van de klas niet bijhouden;
 • heeft het werk niet af of te laat ingeleverd;
 • heeft minder zorg voor het werk;
 • de cijfers voor de talen en/of de zaakvakken dalen. (Soms gaat dit gepaard
  met een verminderde of juist extra inzet van de leerling);
 • de leerling moet onevenredig veel tijd aan huiswerk besteden;
 • de leerling vertoont teruggetrokken of juist opvallend storend gedrag in de klas en
 • de leerling is angstig over zijn studieresultaten, vertoont vermijdingsgedrag
  en is vaker dan normaal afwezig bij proefwerken en overhoringen.

Bron: Protocol Dyslexie VO