• 06-10678192

17 dec

Vanaf januari 2015 kunt u behalve voor lezen, spellen en dyslexie ook voor ernstige rekenproblemen of dyscalculie bij Dyslexit terecht.

Dyslexit start met de volgende diensten:

 

SCREENING DYSCALCULIE

Als u vragen of twijfels heeft over het rekenniveau van uw kind en/of de mogelijkheid van het bestaan van dyscalculie, dan kan dat onderzocht worden met de Zareki-R-NL.

Deze test is bedoeld voor kinderen van groep 5 van het basisonderwijs t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs (alle typen) met reken-/wiskundeproblemen, van wie de ouders en/of de school willen weten hoe groot het risico is dat het kind/jeugdige dyscalculie heeft en het daar dus op willen laten screenen (= vaststellen of en zo ja in welke mate bepaalde kenmerken van dyscalculie aanwezig zijn).

Voor scholen kunnen met groep 6 met de NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener)

 

DIAGNOSTISCH REKENONDERZOEK

Wanneer de rekenproblemen ernstig blijken te zijn en het kind/de leerling weinig of geen vooruitgang boekt moet specifieker worden afgestemd op diens onderwijsbehoeften.

Om deze behoeften in kaart te brengen is een diagnostisch rekenonderzoek noodzakelijk.

Dyslexit brengt dan in kaart wat uw kind/de leerling aan inzicht en vaardigheden beheerst en wat haar/zijn zone van de naaste ontwikkeling is. Hierdoor krijgen we zicht op procedures en strategieën die gebruikt worden. Een diagnostisch gesprek is hierbij een belangrijk onderdeel.

 

REMEDIAL TEACHING REKENEN

Indien er sprake is van problemen op het gebied van rekenen of wiskunde kan het raadzaam zijn om gebruik te maken van individuele begeleiding. In de begeleiding wordt bij Dyslexit op doelgerichte wijze gewerkt aan het verminderen van de rekenproblemen en optimaal aangesloten bij het huidige rekenniveau. Dit gebeurt aan de hand van het gebruik van passend materiaal (van concreet naar meer abstract) en het bieden van gepaste hulp (van voordoen, samendoen en nadoen tot het aanbrengen van meer structuur). Binnen de begeleiding kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan het vergroten van het inzicht op bepaalde gebieden, de automatisering, het aanleren van strategieën, het bundelen van kennis en aanpakken in een opzoekboekje en psycho-educatie (uitleg over dyscalculie).

 

WORKSHOP/STUDIEDAG ERNSTIGE REKENWISKUNDEPROBLEMEN OF DYSCALCULIE (ERWD)

Dyslexit verzorgt op uw school een workshop of (één of meerdere) studiedag(en) waarbij de volgende onderwerpen nader belicht worden: Wat is dyscalculie nu precies? Dyscalculie versus ernstige rekenproblemen, observeren en signaleren van ernstige rekenproblemen, verschijnselen en consequenties van dyscalculie, screeningsinstrumenten voor dyscalculie (NDS en Zareki-R-NL), Protocol ERWD, diagnostisch rekenonderzoek en psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding van dyscalculie.

De onderwerpen kunnen natuurlijk geheel aangepast worden aan behoefte en ontwikkelingsniveau van de school op dit terrein.