• 06-10678192

Als uw kind onvoldoende presteert en niet goed gedijt op school, maar de vinger niet direct op de pijnlijke plek gelegd kan worden, kan besloten worden het functioneren/leren van uw kind op school en thuis eens nader onder de loep te nemen. Een onderwijskundig onderzoek is hiervoor een geschikt instrument.

Het onderwijskundig onderzoek bij Dyslexit is als volgt opgebouwd:

1. KENNISMAKING EN ORIËNTATIEFASE

In deze fase maken we kennis met elkaar, verkennen/verhelderen we het probleem(gebied) en proberen we de hulpvraag/hulpvragen te formuleren.

Na deze fase volgt een beslismoment: kunnen we ouders, kind én school adviezen geven hoe ze verder kunnen óf levert de verkregen informatie een hulpvraag op die nader onderzocht moet worden?

Activiteiten in deze fase:

 • Ouders vragen via ‘Contact’ een gesprek aan bij Dyslexit
 • Kennismakings-/oriëntatiegesprek met ouders (en kind/jeugdige)

 2. INTAKEFASE

Op grond van de geformuleerde hulpvraag van de leerling, de ouders (en/of de school) verzamelen we in deze fase alle informatie die nodig is om een plan van aanpak op te stellen die beantwoordt aan de hulpvraag. Er moet allereerst helderheid verkregen worden over de hulpvraag, wensen en verwachtingen van de leerling, de ouders en de school maar ook over de sterke kanten van de leerling. Daarnaast moet duidelijk worden wat haar/zijn beleving is van de problemen, welke hulp al eerder geboden is en welke beschermende factoren er zijn in de gezins- en schoolsituatie.

Activiteiten in deze fase:

 • Dossieranalyse (analyse van eerder onderzoek/onderzoeksverslagen)
 • Intakegesprek met ouders en kind/jeugdige
 • Contact met school (IB’er/mentor en groepsleerkracht)
 • Analyse van CITO LOVS en leerlingdossier school
 • Één of twee gesprekken/sessies (diagnosticerend onderwijzen) met kind/jeugdige

3. STRATEGIEFASE

Vervolgens vragen we ons af of we nu voldoende weten om de hulpvraag te beantwoorden en een begeleidingsplan op te stellen (strategiefase). Afhankelijk van het antwoord op deze vraag start fase vier (de onderzoeksfase), of fase vijf (de integratie- en indiceringfase).

Activiteiten in deze fase:

 • Multidisciplinair overleg

4. ONDERZOEKSFASE

In deze fase kiezen we de passende onderzoeksmiddelen, voeren het onderzoek uit en beantwoorden de vraag of er nu voldoende bekend is om tot integratie en indicering over te gaan. Als dit niet of slechts gedeeltelijk het geval is gaan we terug naar een eerdere fase. Soms is uitgebreider onderzoek nodig om ontbrekende informatie aan te vullen.

Activiteiten

 • Onderzoek (tests, toetsen, vragenlijsten, diagnostische gesprekken of diagnostisch onderwijzen), scoring en verslaglegging.
 • Zo nodig aanvullend psychologisch onderzoek (Dyslexit werkt hierbij samen met Psychologenpraktijk Nuth)

5. INTEGRATIE- EN INDICERINGSFASE

In de integratie en indiceringfase vatten we alle onderzoeksresultaten samen en geven we een totaalbeeld: Wat is er met deze leerling in deze klas, in deze school, uit dit gezin, aan de hand? Het geschetste beeld moet niet alleen de problemen verklaren, maar ook aangeven wat er moet veranderen om de problemen op te lossen of te verminderen. Van alle betrokkenen (leerling, school én ouders) zal daarbij het een en ander worden geëist, waarbij de haalbaarheid van de adviezen een belangrijke plaats inneemt.

Activiteiten

 • Multidisciplinair overleg (optie)
 • Evaluatie-/adviesgesprek met ouders, leerling (en school)
 • Onderwijskundig rapport/onderzoeksverslag met adviezen en tips
 • Begeleidingsplan

 

KOSTEN: €795