• 06-10678192

Er bestaan verschillende definities van dyslexie. We willen er hier drie noemen:deelmenu wat is dyslexie

DYSLEXIE is een ernstige stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
Bron: Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 

 

DYSLEXIE is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking.
Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve, en m.n. taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs.
Dit specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn.
Bron: Blomert 2006 

 

DYSLEXIE is een subgroepbepaalde, blijvend ernstige, neurologisch gefundeerde stoornis die zich manifesteert in problemen bij het lezen t.a.v. het technisch lezen en/of het leesbegrip, waarbij er geen sprake is van enigerlei verwaarlozing.

De centrale kernwoorden in deze definitie zijn:
‘subgroepbepaalde’
Subgroepbepaald wil zeggen dat het label dyslexie gehanteerd moet worden gerelateerd aan bepaalde subgroepen. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat er ook in het MLK-onderwijs kinderen met dyslexie voor kunnen komen. Binnen die populatie zijn er ook kinderen die relatief aanzienlijk slechter lezen en het basiscurriculum niet kunnen volgen.
Ook in de categorie spraakgebrekkigen zijn er kinderen die relatief slechter lezen, dan men van die kinderen verwacht. Leesproblemen of -vertragingen kunnen niet altijd verklaard worden vanuit zwakbegaafdheid of spraakproblemen. Het bovenstaande betekent dat we ons uitspreken voor een relatieve definiëring.
‘blijvend ernstig’
Er is pas sprake van dyslexie als het gaat om blijvend ernstige leesproblemen. Dat betekent dat duidelijk moet zijn wat men onder ernstig verstaat.
Bron: Luc Koning Pravoo